Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej Tak Po Prostu Wnętrza.

 

Jeśli tutaj trafiłeś to znak ,że cenisz swoją prywatność. Przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony www.blog.takpoprostuwnetrza.pl

 

Z tego dokumentu dowiesz się kto jest Administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach mogę udostępnić Twoje dane, a także jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO.

 

1.Informacje ogólne

 

Korzystając ze strony zgadzasz się z powyższymi warunkami Polityki prywatności .

Administratorem strony i danych osobowych jest Agata Murawska prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Tak Po Prostu Wnętrza, Kobyłka, ul. Leszka 11C, NIP 125 050 96 85,zwana dalej Administratorem danych. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień Polityki prywatności skontaktuj się ze mną poprzez: e-mail: biuro@takpoprostuwnetrza.pl lub tel.502 448 218.

 

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Ciebie nie będą w jakichkolwiek sposób odsprzedawane osobom i podmiotom trzecim.

 

Polityka prywatności może się zmieniać, dlatego bądź z nią na bieżąco i zawsze czytaj. Przyczyna zmian może być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

 

2.Informacje dotyczące danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamenty Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) informuje, że:

 

 1. Administratorem strony i danych osobowych jest Agata Murawska prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Tak Po Prostu Wnętrza, Kobyłka, ul. Leszka 11C, NIP 125 050 96 85 ,zwana dalej Administratorem danych. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień Polityki Prywatności skontaktuj się ze mną poprzez: e-mail biuro@takpoprostuwnetrza.pl lub tel.502 448 218.

 

Jako Administrator danych nie powołałam Inspektora ochrony danych i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 1. Cele, podstawy przetwarzania i okres przechowywania danych.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych
Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług. Art.6 ust.1lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy.
Spełnienie obowiązków podatkowych. Art.6 ust.1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane przez okres 5 lat.
Obsługa formularza kontaktowego. Art.6 ust.1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość).

Administrator będzie przetwarzał w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Prowadzenie fanpage na portalu społecznościowym Facebook. Art.6 ust.1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu. Dane osobowe przetwarzane w opisanym powyżej celu przetwarzam wyłącznie w zakresie korzystania przez Ciebie z fanpage a w zakresie pozostałego korzystania przez Ciebie z portalu Facebook ,Twoje dane przetwarza Facebook Ireland w oparciu o ustanowione przez siebie Regulamin i Politykę prywatności.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Art.6 ust.1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych).

Administrator będzie przetwarzał w/wdane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Art.6 ust.1 lit f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystania ze strony internetowej).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze strony internetowej.
Wykorzystywania cookies na stronie internetowej. Art.6 ust.1 lit. a RODO, która pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystywanie cookies. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić opuść stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.
Rozpatrzenia reklamacji. Art. 6 ust.1 lit. b RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy
W celu zamieszczenia komentarzy na stronie internetowej pod artykułem na blogu. Art.6 ust.1 lit a RODO,która pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. W tym przypadku informuje, że zamieszczanie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody ma przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli Użytkownik chce pozostawić komentarz musi posiadać aktywne konto u dostawcy komentarzy Disqus. Zasady pozostawienia komentarzy określone są w regulaminie świadczenia tejże usługi przez dostawcę Disqus, który jest samodzielnym Administratorem Twoich danych. W ramach strony, Administrator ma dostęp jedynie do danych jakie podałeś w serwisie Disqus np. imię, nazwisko, wizerunek w postaci avatara.  Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu cofnięcia Twojej zgody.

 

III. Cofniecie zgody i sprzeciw

 

W każdej chwili możesz wycofać udzielaną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

Dane osobowe mogę udostępniać następującym odbiorcom: serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usług poczty elektronicznej, firmie świadczącej usługi księgowe.

Ponad to może się tak zdarzyć, że na podstawie przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać dane osobowe innym podmiotom, czy to prywatnym czy to publicznym,(w szczególności Policja i jednostki organizacyjne prokuratury lub Prezesi UODO, UKE, UOKiK). Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bądź starannie, aby nie przekazać danych osoba nieuprawnionym.

 

 1. Przekazywanie do Państw trzecich

 

W związku z faktem, że Administrator korzysta z usług takich jak: Facebook Ireland oraz Disqus Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Facebook Ireland oraz Disqus przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności, dostępnych na stronie internetowej:

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Disqus Inc. pod linkiem: https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy

 

 1. Prawa osób których dane dotyczą

 

Jako Administrator danych, zapewniam realizację uprawnień wskazanych poniżej poprzez kontakt na adres mailowy, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu żądania (jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będę mógł spełnić żądania w ciągu 30 dni, spełnię ją w ciągu kolejnego miesiąca informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu):

 • Prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem świadczyć mogę jedynie za Twoja zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.
 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych. Jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, można wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a nie będę mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych, usunę dane będące przedmiotem sprzeciwu.
 • Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”). Administrator na żądanie usunie dane w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Jednocześnie zastrzegam, że mogę zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub ustalenia celów, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
 • Prawo dostępu do danych. Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim wypadku masz możliwość uzyskania kopii danych i dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce.
 • Prawo do sprostowania danych. Administrator na Twoje żądanie zobowiązuje się do sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).
 • Prawo do przenoszenia danych. Na Twoje żądanie wyślę Ci w postaci pliku w formacie pdf lub innym, ustalonym dane osobowe do żądającego lub bezpośrednio do innego wskazanego przez niego Administratora.

 

VII. Prawo do wniesienia skargi..

 

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

 

VIII. Wymóg podania danych i konsekwencja niepodania danych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że konieczne w celu skorzystanie przez Ciebie z oferowanych przez nas usług. Konsekwencja niepodania tych danych będzie brak możliwości skorzystania z naszych produktów.

 

 1. Profilowanie

 

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

3.Polityka plików cookies

 

Strona internetowa www.takpoprostuwnetrza.pl,używa plików cookies, ciasteczek tzw. technologii śledzących. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie czy też innym urządzeniu, z którego korzystasz. Mogą być one odczytywane przeze mnie- cookies własne, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam- cookies zewnętrzne.

W ramach strony stosowane są̨ dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są̨ po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są̨ przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę̨ do czasu ich usunięcia przez Ciebie lub czasu wskazanego w parametrach danych plików cookies.

Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies z poziomu Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości wyłączenia lub zmiany plików cookies znajdziesz w ustawieniach używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Informuje Cię, że wyłączenie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia i trudności w prawidłowym funkcjonowaniu strony.

Podczas pierwszego wejścia na stronę www.takpoprostuwnetrza.pl, musisz wyrazić zgodę na cookies, żeby móc z niej skorzystać. Pamiętaj też o tym, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Administrator korzysta z systemu do komentarzy Disqus, dostarczanego przez Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus pozostawia cookies na stronie Administratora i może je później również wykorzystywać do własnych celów marketingowych. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności świadczenia usług przez dostawcę Disqus Inc. pod linkiem: https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

 

4.Logi serwera

 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Opublikowano w dniu: 28.07.2020